Văn bản 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Số:03/2014/TT-BTTTT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 11/3/2015
2 Số:01/2014/TT-BGDĐT THÔNG TƯ BAN HÀNH KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 24/01/2014
3 Số:108/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ 20/11/2014
4 Số:20/2015-BNV-BGD&ĐT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON 14/9/2015
5 Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP 16/9/2015
6 Số:21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÔNG LẬP 16/9/2015
7 Số: 20/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ 24/3/2014
8 Số: 59/2012/TT-BGDĐT TT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 28/12/2012
9 Số: 59/2012/TT-BGDĐT TT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 28/12/2012
10 TT43/2012/BGD&ĐT Thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các trường phổ thông 26/11/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9