Văn bản 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 100/2019/NĐ-CP Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 30/12/2019
2 14/2020/NĐ-CP Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu 24/01/2020
3 43/2019/QH14 có hiệu lực từ 01/07/2020 LUẬT GIÁO DỤC Quốc hội khóa XIV thông qua kỳ họp thứ 7 ngày 14/6/2019
4 22/2019/TT-BGDĐT Thông tư: Ban hành Quy định về Hội thi GVDG cơ sở GDMN; GVDG, GVCN lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông 20/12/2019
5 Số:03/2014/TT-BTTTT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 11/3/2015
6 Số:01/2014/TT-BGDĐT THÔNG TƯ BAN HÀNH KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 24/01/2014
7 Số:108/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ 20/11/2014
8 Số:20/2015-BNV-BGD&ĐT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON 14/9/2015
9 Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP 16/9/2015
10 Số:21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÔNG LẬP 16/9/2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10