Tin hoạt động ngành  

Kiểm tra thường kỳ công tác Y tế trường học năm 2019

 Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học. Ban chỉ đạo công tác Y tế trường học huyện Bình Liêu đã xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2019, thời gian từ ngày 01, 02, 08, 09/4 tại 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ liên quan và kiểm tra trực tiếp tại các nhà trường, từ đó tư vấn, rút kinh nghiệm cho cơ sở. Đối với cấp học Mầm non đánh giá theo Phụ lục 03, cấp học Phổ thông đánh giá theo Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.

Kết thúc đợt kiểm tra, Ban chỉ đạo đã tổng hợp và thông báo kết quả tới UBND huyện, các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

                                                               Hoàng Thị Đạt - Phòng GD&ĐT.