CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH LIÊU


* CHỨC NĂNG:

     Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm: Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

* NHIỆM VỤ: 

    - Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị, quy định, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, chương trình, biện pháp tổ chức; thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao
    - Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy định, kế hoạch sau khi phê duyệt thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

    - Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.
    - Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các Hội và tổ chức Phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật.
    - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của các cơ quan chuyên môn cho cán bộ, công chức xã, thị trấn.
     - Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp huyện.
    - Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và sở quản lý ngành, lĩnh vực.
     - Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãnh phí theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của UBND huyện.
     - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật, theo sự phân công của UBND huyện.
     - Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của UBND huyện.
    - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.