Cấp Mầm Non 

Tập huấn giáo viên Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ Mầm non

       Ngày 08 tháng 6 năm 2015 tại Trường MN Vô Ngại huyện Bình Liêu Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tổ chức tập huấn giáo viên Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ Mầm non cho 192 cán bộ, giáo viên ngành học Mầm non huyện Bình Liêu.

        Trong thời gian 6 ngày, từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 6 năm 2015, các học viên được tập huấn về các nội dung: xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; giáo dục phát triển ngôn ngữ; giáo dục phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội; giáo dục phát triển nhận thức; phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn; hợp tác với cha mẹ trong chăm sóc-giáo dục trẻ.

       Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý các kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực chăm sóc, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của cán bộ quản lý và giáo viên; nâng cao năng lực thực hiện yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của huyện; duy trì và tiếp tục phát huy kết quả các hoạt động bồi dưỡng đã thực hiện; giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên hiểu biết đầy đủ và thực hiện tốt hơn các nội dung của chủ đề và nhiệm vụ năm học; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

       Việc bồi dưỡng giáo viên Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ Mầm non là 1 trong 3 nội dung bắt buộc nằm trong yêu cầu của Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2011 về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non; kết quả chung của quá trình BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên./.

Lý Thị Mai - Phòng GD&ĐT